Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

通 告
提要:越南昇龍〈Thăng Long, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年06月份在越南昇龍〈Thăng Long, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​Số 208A phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
​​quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
​導師:​武氏玉娥〈Võ Thi Ngoc Nga〉
​連絡:​阮春靖〈Nguyễn Xuân Tĩnh〉
​電話:​+ (84) 973 758 977
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年06月19日至星期六,06月24日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive