Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam

2018年12月30日
通 告
提要:在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年元月份在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
TP Tân An, Long An, VietNam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉,
助理導師: 陳志雄〈Trần Hùng〉
連絡: 武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang 譯音〉
電話: (84) 091-883-3496
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年元月21日至星期六,元月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive