Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

通 告
提要:越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年08月份在越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。
​​
​地址:​405 Hồng Bàng, Phương 14,
​​Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
​導師:​戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉、黃孝進〈Huỳnh Hiếu Tiến〉
​連絡:​​吳寶玉〈Ngô Bảo Ngọc〉
​電話:​+84-(0)902 656 584
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​星期一,2023年08月14日至星期六,2023年08月19日。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive