Lớp học Cấp 1&2 tại Đồng Nai, Việt Nam

通 告
提要:越南同奈〈Đồng Nai〉舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年06月份在越南同奈〈Đồng Nai〉舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​Số 10 ấp 3, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán,
​​Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
​導師:​勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
​​阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
​連絡:​陳 增〈Trần Tăng 譯音〉
​電話:​(+84) 0978 893 189
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年06月05日至星期六,06月10日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive