Lớp học Cấp 1 & 2 tại Nhóm thiền Phước Vân, Việt Nam.

2019年04月10日
通 告
提要:福雲〈Phước Vân〉行禪小組舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年5月份在福雲〈Phước Vân〉行禪小組舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 168 ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, VIỆT NAM
導師: 戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉、黃孝進〈Huỳnh Hiếu Tiến〉
連絡: 陳明泰〈Trần Minh Thái〉
電話: (+84) 0903 373 831
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年5月20日至星期六2019年5月25日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive