Xin tổ chức lớp học thiền định Cấp 1&2, Cấp 3.

Kể từ nay khi các thiền đường có nhu cầu khai mỡ các lớp học thiền VDPHT, các trung tâm trưởng phải gởi email về thiền đường trung ương xin phép Thầy Cô chấp thuận để được mỡ lớp…Cụ thể như ngày, tháng, năm …địa điểm thiền đường, ít nhất trước 1 tháng hoặc sớm hơn…Như thế Thầy Cô dễ phân định giảng huấn phù hợp để giảng dạy…Sau khi được sự chấp thuận, Thầy Cô sẽ cho thiền đường trung ương ra thông báo chính thức trên mạng của VDPHT. Và đồng thời tổ chức ghi nhận danh sách, thành tích, nhằm nắm rỏ có hệ thống để lưu trử trong thiền đường trung ương VDPHT.

Khi thông báo nầy đã được gởi đi…từ nay yêu cầu các thiền đường phải thực thi không được làm khác…Từ cấp 4 trở lên, hằng năm thiền đường trung ương sẽ ra thông báo thời gian về các thiền đường trực thuộc, và sẽ cho biết ngày tháng để chuẩn bị cho môn sinh về tu học …Ngược lại các thiền đường trực thuộc phải có trách nhiệm chọn tuyển môn sinh cho chính xác và gởi email danh sách các môn sinh được học về thiền đường trung ương theo thời gian quy định trong thông báo mà thiền đường trung ương đã gởi ra…VDPHT ngày nay đã lớn mạnh…mọi sự việc phải được tổ chức chặt chẻ, tốt đẹp cho nên phải làm việc một cách có hệ thống lâu dài…Thông Báo nầy từ sự quyết định của Thầy Cô…Nay gởi các thiền đường rỏ để thống nhất…

Thiền đường trung ương VDPHT
Ngày 10 tháng 12 năm 2012

Thần Nguyễn Đức Thuận
`
Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

Forums: 

Monthly archive