Trung Tâm Trưởng mới của Thiền Đường Rosemead.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

THÔNG BÁO

V.V : Trung Tâm Trưởng mới của Thiền Đường Rosemead.

Đểđáp ứng kịp thời với đà phát triển của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Thầy Cô mong muốn các vị giảng huấn phải dùng hết khả năng và tâm quyết để giảng dạy pháp Tổ, và phát huy pháp Tổ, muốn được như vậy phải thì các giảng huấn phải dần dần thoát khỏi sự hạn hẹp của một thiền đường mà phải mỡ rộng việc hành pháp ra cho mọi thiền đường của VDPHT.

Theo tinh thần đó giảng huấn Sơn Lâm của thiền đường Rosemead kính đề nghị Thầy Cô chấp thuận cho môn sinh Lâm Hiếu từ nay sẽđảm nhận chức vụ trung tâm trưởng của thiền đường Rosemead, để dùng hết thời gian của mình phát huy pháp Tổ theo sự chỉ dạy của Thầy Cô.

Theo sự thỉnh nguyện này , xét thấy tâm đức và những đóng góp của môn sinh Lâm Hiếu liên tục cho thiền đường Rosemead. Thầy Cô chấp thuận và chánh thức đề cử môn sinh Lâm Hiếu từ nay sẽ giữ chức vụ Trung Tâm Trưởng của thiền Đường Rosemead.

Thầy Cô chúc phúc cho vị trung tâm trưởng mới. Chức vụ của một trung tâm trưởng là một chức vụ cao quý dĩ nhiên là đầy khó khăn và thử thách. Mong rằng môn sinh Lâm Hiếu và toàn thể các môn sinh của thiền đường Rosemead phải giúp đỡ anh để cùng xây dựng thiền đường mỗi ngày một tốt đẹp để làm đẹp lòng Sư Tổ và sự kỳ vọng của Thầy Cô.

Thiền Đường Trung ương Seattle
Seattle Ngày 24 tháng 08 năm 2012
Thầy Nguyễn Đức Thuận

Forums: 

Monthly archive