THƠ CẢM TẠ

THƠ CẢM TẠ

Rosemead, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính thưa Thầy Cô,
Quí đồng môn thân mến,

Theo chỉ thị của Thầy Cô Chưởng Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền.

Trong suốt thời gian gần một năm qua, Thiền Đường Rosemead đã nổ lực, thực hiện việc cầu chứng để bảo vệ taì sản trí tuệ, biểu tượng và danh xưng của Pháp Môn. Mọi công việc đều phải tốn kém và cần có thời gian để hoàn thành. Thiền Đường Rosemead vẫn đang và sẽ tiếp tục trọng trách nầy…

Đây là công việc tất yếu phải thực hiện cho Pháp Môn, cho nên cần mọi hưởng ứng, cộng sự chung lực, thật vô cùng cảm kích, khi đón nhận được sự hổ trợ tự nguyện đóng góp về vật chất từ các Thiền Đường trong Đại Gia Đình Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Đây là nghĩa cử động viên về mặt tinh thần mà các Thiền Đường dành cho Thiền Đường Rosemead để đủ nghị lực tiếp tục hành sự…

Nay, thay mặt toàn thể đồng môn Rosemead, chúng tôi chân thành đón nhận sự trợ duyên đến từ những Thiền Đường sau đây:

Toàn Thể Thiền Đường Việt Nam,
Toàn Thể Thiền Đường Úc Châu,
Thiền Đường Toronto,
Thiền Đường Boston,
Thiền Đường Malden,
Thiền Đường NewYork,

Thiền Đường Calgary1,
Thiền Đường Calgary2,
Thiền Đường Brampton,

Thiền Đường Ottawa,
Thiền Đường Mississauga,
Đồng Môn Lisa Diệu,
Quí Đồng Môn từ TĐ Mississauga:
Thủy, Mỹ, Hip, K.Jin, Mable, Charles, Steven, Ling, Kim,
Đồng Môn Maria Teresa, TĐ Castellon,
Thiền Đường Vancouver,
Thiền Đường Milpitas,
Thiền Đường San Jose,
Thiền Đường San Fernado Valley.

T/M Thiền Đường Rosemead
Trung Tâm Trưởng
Hiếu Lâm

Forums: 

Monthly archive