THÔNG BÁO V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu. Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2021 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 đến ngày 17 tháng 07 năm 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 07 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive