THÔNG BÁO: Thay đổi Trung Tâm Trưởng của Thiền Đường VũngTàu.

THÔNG BÁO
Thiền đường Trung ương VDPHT nay Thông Báo:
V.V : Thay đổi Trung Tâm Trưởng của Thiền Đường VũngTàu.

Thiền đường Vũng Tàu của pháp môn VDPHT đã hoạt động từ năm 2009 và chánh thức có giấy phép vào năm 2011. Trước đây môn sinh Chi Nguyễn từ Canada về quê hương của anh ở Vũng Tàu lập thiền đường để giúp mọi người ở vùng đó, nhận nhiệm vụ trung tâm trưởng nay vì công việc làm đã trỡ về Canada và môn sinh Mã Ái Huê,vợ của anh Chi đã về Cần Thơ lập thiền đường mục đích là muốn giúp đồng bào quê nhà của chị.

Theo lời thỉnh nguyện của toàn bộ môn sinh của thiền đường Vũng Tàu, nay Thầy Cô chánh thức công nhận:

Môn sinh Nguyễn thị Nhài, nguyên trung tâm phó từ nay sẽ đảm trách chức vụ trung tâm trưởng của TĐ Vũng Tàu.

Môn sinh Nguyễn thị Kim Chi, trước đây trong ban chấp hành từ nay sẽ đảm nhận chức vụ trung tâm phó của thiền đường Vũng Tàu.

Nhiệm vụ trung tâm trưởng và trung tâm phó rất cao quý, Thầy Cô xin gởi lời chúc phúc cho môn sinh Nguyễn Thị Nhài và Nguyễn Thị Kim chi và mong toàn thể môn sinh của thiền đường Vũng Tàu luôn đoàn kết, thương yêu và làm rạng danh pháp môn.

Thiền Đường Trung ương VDPHT

Thầy Nguyễn Đức Thuận
Ngày 26 tháng 01 năm 2013

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương California

Forums: 

Monthly archive