THÔNG BÁO: Thay đổi Trung Tâm Trưởng của Thiền Đường Hong Kong.

THÔNG BÁO
Thiền đường Trung ương VDPHT nay Thông Báo:
V.V : Thay đổi Trung Tâm Trưởng của Thiền Đường Hong Kong.

Thiền đường Hong Kong của pháp môn VDPHT trước đây do môn sinh Norman Law đảm nhận nhiệm vụ trung tâm trưởng, nay để phù hợp với nhiệm vụ mới là giảng huấn của pháp môn phải liên tục đi hành pháp khắp mọi nơi vì lý do đó anh và toàn thể môn sinh của thiền đường Hong Kong xin đề cử ba môn sinh có trình độ hiểu biết và nhiệt tâm với pháp môn là anh Lawrence Kam Chu Lo-anh Sam Wai Ming Li và anh Simon Hee Sing Choi.

Nay Thầy Cô chấp nhận lời đề cử nầy và chánh thức công nhận:

Mr.Lawrence Kam Chu Lo l à trung tâm trưởng của thiền đường Hong Kong

Và hai trung tâm phó của thiền đường.
1. Mr. Sam Wai Ming Li
2. Mr. Simon Hee Sing Choi

Nhiệm vụ trung tâm trưởng và trung tâm phó rất cao quý, Thầy Cô xin gởi lời chúc phúc cho cả ba môn sinh nầy và mong toàn thể môn sinh của thiền đường Hong Kong luôn đoàn kết, thương yêu và làm rạng danh pháp môn.

Thiền Đường Trung ương VDPHT

Thầy Nguyễn Đức Thuận
Ngày 26 tháng 01 năm 2013

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương California

Forums: 

Monthly archive