THÔNG BÁO: Thành lập thiền đường Cần Thơ, Viet Nam

Được sự chấp thuận của thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc
Hải, chưởng môn của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Thiền đường trung
ương VDPHT hân hạnh thông báo đến các thiền đường Vi Diệu Pháp Hành
Thiền : Thiền đường tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam đã được thành lập.

Thiền Đường Cần Thơ .
Trung tâm trương : Mã Ái Huê
Địa chỉ : Đường số 2, K.C.C 91B
P. An Khánh, Q. Ninh Kiều
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Contact: Mã Ái Huê
Phone : 011 84 91 8850217
Email: hueaima@gmail.com

Chức vụ trung tâm trưởng của thiền đường VDPHT là một chức vụ cao
quý và đầy khó khăn chờ đón Người trung tâm trưởng phải có đức hy sinh,
khiêm tốn, luôn có tinh thần học hỏi, hiểu biết và luôn dùng tình thương để giúp
cho các môn sinh trong thiền đường sống hòa thuân, thương yêu.
Các môn sinh phải cùng chung sức với trung tâm trưởng để giúp phát
triển thiền đường và làm lợi ích cho mọi người.
Thầy Cô chúc cho môn sinh Mã Ái Huê luôn làm tròn nhiệm vụ được giao
phó và sẽ luôn được sống trong vòng tay che chỡ của Sư Tổ DasiraNarada.

Thiền Đường Trung ương VDPHT
Seattle Ngày 09 tháng 12 năm 2012

Thầy Nguyễn Đức Thuận
Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

Forums: 

Monthly archive