THÔNG BÁO: Mở trung tâm sinh hoạt VDPHT tại Cabramatta, Australia.

16 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO

V.V: Mở trung tâm sinh hoạt VDPHT tại Cabramatta, Australia.

Thầy Cô quyết định thành lập Trung tâm sinh hoạt VDPHT khu vực Cabramatta theo sự thuận tình thỉnh cầu của TD Syned cùng sự đoàn kết phát triển. Thầy Cô giao trách nhiệm cho MS Phạm Lộc phụ trách và chúc phúc cho tập thể môn sinh Syned đã sống trong tinh thần cao thượng…

Thầy Cô Chưởng Môn

Forums: 

Monthly archive