THÔNG BÁO: Hành Pháp Trị Bịnh

Thiền đường trung ương Seattle gởi thông báo này đến tất cả các Trung Tâm Vi Diệu Pháp Hành Thiền ở khắp mọi nơi, các Trung tâm Trưởng có nhiệm vụ phổ biến thông Báo này để giúp các môn sinh hiểu biết các tôn chỉ của Pháp Môn và thực hiện đúng theo tinh thần của Pháp Môn để trên bước đường hành pháp được vửng vàng và đạt được nhiều kết quả hửu ích cho thân và tâm.

Tôn chỉ của Pháp Môn do Đức Sư Tổ DASIRA NARADA chỉ dạy và truyền lại cho thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải. Cô, Thầy đã sáng lập ra Pháp môn VDPHT và đã truyền dạy pháp môn vi diệu này lại cho mọi người.

Thông báo này đặt biệt dành cho các môn sinh mới nhập môn, và củng ôn lại cho toàn thể các môn sinh. Tôn chỉ của Pháp môn VDPHT là giúp cho các môn sinh học và thực hành con đường Bồ Tát Đạo.

Ngay tuần lể đầu tiên của cấp 1&2 các môn sinh đã được Đức Sư Tổ khai mỡ 6 luân xa và được Thầy Cô giảng về tôn chỉ và mục đích của Pháp môn,dạy về Thiền Định và cách truyền nguồn năng lượng vô tận của vủ trụ để giúp trị binh cho mọi người.

Ngay khi kết thúc cấp 1&2, Các môn sinh nào vượt qua được sự yếu đuối, can đảm sắp xếp thời gian đến Thiền Đường đặt tay trị bịnh cho mọi người và thiền định đều đặng mỗi ngày. Đều nhận được những kết quả tốt đẹp. Thân thì mỗi ngày qua khỏe mạnh hơn, tâm thì mỗi ngày an vui hơn.

Thiền đường của VDPHT đã tỏa rộng khắp thế giới nên cần phải theo đúng đường lối trong việc hành pháp. Các môn sinh nào có dịp đi hành pháp sẽ nhận biết là ở bất kỳ Thiền Đường nào việc tổ chức, việc sinh hoạt, việc trị bịnh, việc Thiền định đều thống nhứt giống nhau và đó là một điểm son của pháp môn.

Các bài dạy trong các lớp học hết sức rỏ ràng và minh bạch, đó là kết quả của cả một đời tu học và hành pháp của Thầy Cô đã truyền đạt lại cho tất mọi người. Các môn sinh phải biết trân quý và gìn giử. Vì lý do đó không một môn sinh nào có quyền tự ý thêm bớt hoặc sữa đổi những gì đã được dạy trong các khóa học mà không qua sự chấp thuận của Cô Thầy.

Thiền Đường Trung ương Seattle
Seattle Ngày 11 tháng 12 năm 2012

Thầy Nguyễn Đức Thuận

Forums: 

Monthly archive