Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng thiền đường Trà Vinh, ViệtNam.

THÔNG BÁO

V/v : Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng thiền đường Trà Vinh, ViệtNam.

Thầy Cô chấp thuận cho môn sinh: Dư Tráng Hồng. Hiện là Trung Tâm Phó lên phụ trách nhiệm vụ Trung Tâm Trưởng TĐ Trà Vinh..

Thiền Đường Trà Vinh đã được thành lập do nhiều công sức của tập thể môn sinh VDPHT, trong đó có sự đóng góp thật nhiều công sức của Trung Tâm Trưởng: Hồng Phùng Quang. Nay TTT Quang đã ra đi về với Tổ..! Thầy Cô ghi nhận sự cống hiến nầy và chúc tụng công đức cho TTT Quang.

Qua việc chỉ dạy, môn sinh Trà Vinh nên hiểu sự thật về đời người và vững lòng trong tu tập hãy gương mẫu nối tiếp việc phụng sự cho tha nhân. Thầy Cô chúc phúc đến tất cả môn sinh Trà Vinh tạo ra nhiều công đức..

Thiền đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 1/1/2016.
Thầy Cô Chưởng Môn
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive