Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2018 tại thiền đường Quảng Yên, Viet Nam.

Địa chỉ : Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đức Nguyễn
Phụ tá Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài.

Liên lạc: Phạm Ngọc Tuấn
Phone: (84) 0163 845 3904
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 30 tháng 12 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive