Lớp học Cấp 3 tại TĐ New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 3 tại TĐ New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2017 tại TĐ New York, USA

Địa chỉ : 118 Baxter St. Suite 401
New York, NY 10013

Giảng Huấn: Johnson Tran

Liên lạc: Mr. Wu
Phone: 917-238-2889
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive