Lớp học Cấp 1&2 và Cấp 3 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và Cấp 3 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 1&2 và Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2019 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

Địa chỉ : No.17, Medan Song Choon 1, Off Jalan Gopeng,
31350 Ipoh, Perak, Malaysia

Giảng Huấn: Norman Law, Chow Keng Chee,
Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.

Liên lạc: Khoo Teik Swar
Phone: + (60) 125-171-288
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 đến thứ Bảy, 21 tháng 9 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive