Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ.

Địa chỉ : 1661 Burdette Dr. Suite A,
San Jose, CA. 95121, USA

Giảng Huấn: Nick Dao, Johnson Trần

Liên lạc: Dan Hang
Phone: +1 408 821 1796
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 06 đến thứ Bảy, 24 tháng 06 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 06 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive