Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại St. Albans, Úc Đại Lợi.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại St. Albans, Úc Đại Lợi.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2019 tại thiền đường St. Albans, Úc Đại Lợi.

Địa chỉ : 51 St. Alban Rd, St.Albans,
Vic 3021 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Văn Út
Phone: +61 411 505 828
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, 22 tháng 09 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học Cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive