Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2023 tại thiền đường Hong Kong.

Địa chỉ : Unit 511, 5/F,Tai Shing Factory Bldg,No,273-279
Un Chau Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, H.K.

Giảng Huấn: Li Wai Ming, Or Wai Ching

Liên lạc: Law Siu Chun
Phone: +852 6360 3461
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 7 đến thứ Bảy ngày 08 tháng 7 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Location: 

Hong Kong S.A.R., China
HK

Monthly archive