Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 08 năm 2023 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Địa chỉ: 405 Hồng Bàng, Phương 14,
Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến.
Liên lạc: Ngô Bảo Ngọc
Phone: +84-(0)902 656 584
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 đến thứ Bảy, 19 tháng 08 năm 2023.

Đề nghị than hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive