Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phoenix, Arizona.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phoenix, Arizona.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại thiền đường Phoenix, Arizona.

Địa chỉ : 7190 W. Fleetwood Ln.
Glendale, AZ 85303

Giảng Huấn: Johnson Tran, Đầm Ngọc Hiền
Phụ tá GH: Trần Hùng

Liên lạc: Liên Nguyễn
Phone: (602) 515-8978
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 cho đến thứ Bảy, 27 tháng 7 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive