Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hải Dương, Việt Nam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2016 tại TĐ Hải Dương, VietNam.

Địa chỉ : 7 Quốc lộ 37 Nam Trung Nam Sách
Haỉ Dương, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho
Phụ Tá Giảng Huấn: Huỳnh Gia Tài và Nguyễn Lương Đức

Liên lạc: Phạm Thị Hậu
Tel: +84-09-1515-1619
Email: Enrollment@ DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 12 tháng 9 đến thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive