Lớp học Cấp 1&2 tại Đồng Nai, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Đồng Nai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 10 ấp 3, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Trần Tăng
Phone: (84) 0978 893 189
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 06 đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học Cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive