Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Holy, TX, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Holy, TX, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2016 tại TĐ Holy, TX, USA.

Địa chỉ : 10850 West Rd., #109
Houston, TX 77064

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng
Phụ Tá Giảng Huấn: Lê Thùy Linh

Liên lạc: Nguyễn Tiến Đạt
Phone: (713) 775-2629
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1 & 2: Từ thứ Hai, 3 tháng 10 đến thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016.
Cấp 3: Chúa Nhật, 9 tháng 10 năm 2016

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive