Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2019 tại thiền đường Milpitas, USA.

Địa chỉ : 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Liên lạc: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 tháng 1 đến thứ Bảy, 19 tháng 1 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1 & 2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive