Lớp học Cấp 1, 2 tại Seattle.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 tại Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2016 tại Seattle.

Địa chỉ : 4315 S. Holly Street
Seattle, Washington 98118

Giảng Huấn: Vương Nguyễn.
Phụ Tá Giảng Huấn: Ông Chánh, Ông Đông, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Anh Thư, Vương Kim Thủy.

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 10 tháng 10 đến thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive