Lớp học Cấp 1 & 2 tại Nhóm thiền Phước Vân, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại Nhóm thiền Phước Vân, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2019 tại Nhóm thiền Phước Vân, Việt Nam.

Địa chỉ : 168 ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, VIỆT NAM

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến

Liên lạc: Trần Minh Thái
Phone: (+84) 0903 373 831
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 5 cho đến thứ Bảy, 25 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT NHÓM THIỀN TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive