Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Vancouver, Canada.

Địa chỉ : 2382 Kingsway,
Vancouver, BC Canada

Giảng Huấn: Trần Công Đây & Ngô Bích Thuận
.
Liên lạc: Vu Thuy Phuong
Phone: (778) 239-8538
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 cho đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, 04 tháng 06 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive