Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2018 tại thiền đường Hồng Bàng.

Địa chỉ : 405 Hồng Bàng
P.14, Q.5 TP. HCM ViêtNam

Giảng Huấn: Tài Huỳnh & Cảnh Tô

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Phone: (84) 91-803-1228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 cho đến thứ Bảy, 27 tháng 1 năm 2018.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive