Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Địa chỉ : 137 Đường Bà Hôm, Phừơng 13
Quận 6, HCM City, Viet Nam

Giảng Huấn: Liêm Ngô
.
Liên lạc: Cường Lê, Vân Nguyễn & Trung Hồ
Phone: (84) 70-656-3320 hoặc (84) 777-394-839 hoặc (1) 778-892-3979
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 01 đến thứ Bảy, 06 tháng 7 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, 30 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive