Khai mở Thiền Đường Golden Gate, San Francisco

THÔNG BÁO
v/v : Khai mở Thiền Đường Golden Gate, San Francisco

Thiền Đường Trung Ương Seattle nay thông báo:

Theo đơn thỉnh nguyện của một số môn sinh trong khu vực thành phố San Francisco, với quyết tâm tu học, hành pháp và truyền đạt pháp Tổ, cứu giúp cho mọi người, nay:

Nay Thầy Cô chánh thức chấp nhận lời thỉnh nguyên này và thông báo cho toàn thể môn sinh và các thiền đường như sau :

Thiền Đường Golden Gate, San francisco từ nay sẽ là Thiền Đường của pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền.

Môn sinh Hớn Nguyễn sẽ là trung tâm trưởng của thiền đường Golden Gate , San francisco.

Việc thành lập thiền đường có ý nghĩa to lớn, trong đó bao gồm cả nhân ý và thiên ý. Từ nay trung tâm trưởng của thiền đường phải dùng hết tâm lực, thời gian và cùng với toàn thể môn sinh nhằm phát huy pháp môn một cách tốt đẹp nhất, phải thương yêu đoàn kết. Từđó mỡ rộng pháp môn giúp cho cộng đồng nơi mình cư ngụ, sinh sống.

Thiền Đường Trung ương Seattle
Thầy Nguyễn Đức Thuận
Seattle Ngày 16 tháng 06 năm 2012

Thiền Đường Golden Gate, San Francisco
Địa chỉ : 875 O'Farrell Street
San Francisco, CA 94109
Liên lạc : Hớn Nguyễn
Điện thoại : 408-896-8300
Email : honh.nguyen@gmail.com

Forums: 

Monthly archive