December 2018

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburg, Florida.

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2019 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Địa chỉ : 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Giảng Huấn: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Liên lạc: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 cho đến thứ Bảy, 19 tháng 1 năm 2019.

Level 1 & 2 at Milpitas center, USA.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in December 2019 at Milpitas center, USA.

Instructor: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Contact: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 14th to Saturday, January 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1 & 2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2019 tại thiền đường Milpitas, USA.

Địa chỉ : 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Liên lạc: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 tháng 1 đến thứ Bảy, 19 tháng 1 năm 2019.

Level 3 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 3 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 3: Sunday, January 27th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 3 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2019 tại thiền đường Tân An, VietNam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ nhật, 27 tháng 1 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Level 1&2 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1&2 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My
Assistant Instructor: Tran Hung

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 21st to Saturday, January 26th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2019 tại thiền đường Tân An, Viet Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá Giảng Huấn: Trần Hùng

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 đến thứ Bảy, 26 tháng 1 năm 2019.

Pages

Monthly archive