June 2012

Level 1 & 2, Level 3 classes in San Jose, California

Instructor: Mr. Pham Phu Hay
Center: San Jose, California

Contact:
North San Jose, Center # 1: 2050 Concourse Dr., San Jose, CA 95131
Tel: 408-712 -4592

South San Jose, Center # 2 : 3019 Senter Rd., San Jose, CA 95111
Tel: MayLan 408- 666-9888

email: Davidl2141@yahoo.com

Level 1 &2: Monday 2 July 2012 to Saturday 7 July 2012.
Time: Monday to Saturday: from5:30 PM – to the End

Undefined

Level 1 & 2, Level 3 classes in Milpitas, California

Instructor: Nguyễn Lâm

Center leader: Mr. Tôn Thọ Tế

Contact: ( 510 ) 735-1936 _ Tôn Thọ Tế
( 510 ) 735-1939 _ Lâm Bích Ngà
email: tdmilpitas@gmail.com

Level 1 &2: Second Class Monday10 September 2012 to Saturday 15 September 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 10:00 PM
Saturday: from 9:00 AM to 1:00 PM

Level 3: Second class Sunday 16 september 2012
Time : From 9: 00 AM to 12:00 PM.

Undefined

Level 1 & 2, Level 3 classes in Calgary, Alberta Canada

Instructor: Mr. Tan Diep
Center: Calgary # 2, New location

Contact: – English / Chinese:
Edward Chan (587) 888-1668
echan99@hotmail.com
Sunny Ma (403) 615-6638
uhbecalgary@gmail.com

Vietnamese / Mandarin:
Diep Tan (403) 998-6611
La Ky Voung (403) 226-7848

Level 1 &2: Monday 05 November 2012 to Saturday 10 November 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 9:00 PM
Saturday: from 9:00 AM to 1:00 PM

Level 3: Sunday 11 November 2012

Undefined

UHBE Class Level 1&2, Nha Trang Viet Nam

We are pleased to announce Nha Trang, Viet Nam UHBE Center will hold Level 1&2
Class in July 2012.

Instructor: Nguyen Tan Nho
Center: Nha Trang, Viet Nam

Contact: Nguyen Tan Nho ( Center Leader )
email: thienduongnhatrang@gmail.com

Level 1 &2: Monday 23 July 2012 to Saturday 28 July 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 9:00 PM
Saturday: from 9:00 AM to 1:00 PM

Undefined

UHBE Class Level 1&2 and Level 3, Edmonton, AB – Canada

We are pleased to announce Edmonton, Canada UHBE Center will hold Level 1&2 and
3 Classes in November 2012.

Instructor: Ms Tran Bach Van
Mr Tran Hoang Tung
Center: Edmonton, AB – Canada

Contact: (780) 885 – 6886 (De Vo)
(780) 930 – 1418 (x222)
(780) 930 – 1418 (x223) (Thu Vo)
email: detrungvo@yahoo.com

Level 1 &2: First Class Monday19 November 2012 to Saturday 24 November 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 9:00 PM

Undefined

UHBE Class Level 1&2, Orange County Center

We are pleased to announce Orange County, California UHBE Center will hold Level
1&2 Class in July 2012.
Instructor: Mr. Pham Phu Hay
Contact: Orange County Center
Tel : 714-722-8067
email: uhbeoc@gmail.com
Level 1 &2: Monday16 July 2012 to Saturday 21 July 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 9:00 PM
Saturday: from 9:00 AM to 1:00 PM

Undefined

Level 1 & 2, Level 3 classes in San Francisco, California

Instructor: Mr Nguyễn Lâm
Center: Golden Gate, San Francisco, California

Contact: Mr. Nguyen Hon ( Center leader )
Điện thoại : ( 408 ) 896-8300
email: hon.nguyen@gmail.com

Level 1 &2: First Class Monday23 July 2012 to Saturday 28 July 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM – 10:00 PM
Saturday: from 9:00 AM to the end
Level 3: First class Sunday 29 July 2012
Time : From 9: 00 AM to 12:00 PM.

Undefined

Khai mở Thiền Đường Golden Gate, San Francisco

THÔNG BÁO
v/v : Khai mở Thiền Đường Golden Gate, San Francisco

Thiền Đường Trung Ương Seattle nay thông báo:

Theo đơn thỉnh nguyện của một số môn sinh trong khu vực thành phố San Francisco, với quyết tâm tu học, hành pháp và truyền đạt pháp Tổ, cứu giúp cho mọi người, nay:

Nay Thầy Cô chánh thức chấp nhận lời thỉnh nguyên này và thông báo cho toàn thể môn sinh và các thiền đường như sau :

Thiền Đường Golden Gate, San francisco từ nay sẽ là Thiền Đường của pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền.

Môn sinh Hớn Nguyễn sẽ là trung tâm trưởng của thiền đường Golden Gate , San francisco.

Trung Tâm Trưởng mới của Thiền Đường Houston

THÔNG BÁO
V.V : Trung Tâm Trưởng mới của Thiền Đường Houston

Thiền đường Trung ương Seattle nay Thông Báo:

Theo chủ trương trẻ trung hóa các Thiền Đường của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, và theo đơn thỉnh nguyện của Vị trung tâm trưởng hiện tại của Thiền Đường Houston là anh Lê Văn Ngọc, đề nghị bàn giao chức vụ Trung Tâm trưởng cho môn sinh Lê Trọng Nghĩa. Môn sinh Nghĩa là con trai của anh. Từ khi khai mỡ Thiền Đường Houston đến nay Nghĩa đã luôn dấn thân, phụ giúp điều hành các sinh hoạt của Thiền Đường và được mọi môn sinh yêu quý.

Thầy Cô chánh thức chấp nhận lời đề nghị này và thông báo đến toàn thể các môn sinh và mọi Thiền Đường từ nay Môn Sinh Lê Trọng Nghĩa sẽđảm nhận chức vụ Trung Tâm Trưởng của Thiền đường Houston.

Pages

Monthly archive