December 2018

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburg, Florida.

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

2018年12月30日
通 告
提要:在美國佛羅里達州聖比得堡舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,
2019年元月份,美國佛羅里達州聖比得堡〈St. Petersburg, Florida, U.S.A〉將舉辦第1和2級微妙法行禪法門課程的時間表。

地址: Unit 555-3663 58th Ave N
St. Petersburg, FL 33714
導師: 劉科 〈Khoa Lưu〉和 占愛蓉〈Dung Chiêm〉
連絡: 煌俊〈Tuấn Hoàng 譯音〉
電話: (813) 501-9348
電郵:info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年元月14日至星期六,元月19日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Level 1 & 2 at Milpitas center, USA.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in December 2019 at Milpitas center, USA.

Instructor: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Contact: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 14th to Saturday, January 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1 & 2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

2018年12月30日
通 告
提要:苗必達〈Milpitas〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年元月份在苗必達〈Milpitas〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 483 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035
導師: 林碧雅〈Lâm Bích Ngà〉、林碧娥〈Lâm Bích Nga〉
連絡: 林碧雅〈Lâm Bích Ngà 譯音〉
電話: (510) 735-1939
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年元月14日至星期六,元月19日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Level 3 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 3 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 3: Sunday, January 27th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 3 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

2018年12月30日
通 告
提要:在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年元月份在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

地址: 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
TP Tân An, Long An, VietNam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
連絡: 武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang 譯音〉
電話: (84) 091-883-3496
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年元月27日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Level 1&2 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1&2 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My
Assistant Instructor: Tran Hung

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 21st to Saturday, January 26th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam

2018年12月30日
通 告
提要:在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年元月份在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
TP Tân An, Long An, VietNam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉,
助理導師: 陳志雄〈Trần Hùng〉
連絡: 武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang 譯音〉
電話: (84) 091-883-3496
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年元月21日至星期六,元月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive