Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng cùng Ban Chấp Hành Thiền đường Đồi Ngọc Tước.

通 告
提要:委任頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước〉禪堂堂長及執委會之決定

目的旨在頭頓〈Vũng Tàu〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓頭頓門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

兩位掌門師父決定委任禪堂堂長,副堂長,執委會委員,並檢附孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

2019年9月13日
通 告
提要:頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂
舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年12月份在頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

2019年09月09日
通 告
提要:新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年11月份在新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

2019年9月09日
通 告
提要:在越南沙瀝〈Sa Đéc〉禪堂舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年12月份在越南沙瀝〈Sa Đéc〉禪堂舉辦第1、2級課程的時間表。

地址: 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

導師: 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

2019年9月09日
通 告
提要:越南檳椥平大〈Bình Đại, Bến Tre〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年10月在越南檳椥平大〈Bình Đại, Bến Tre〉堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Càng Long

通 告
提要:委任乾龍〈Càng Long〉禪堂執委會之決定

目的旨在越南乾龍〈Càng Long, Việt Nam〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓乾龍門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

兩位掌門師父決定委任禪堂新執委會,並檢乾龍〈Càng Long〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

Chấp Thuận thành lập thiền đường Càng Long, Việt Nam.

通 告
提要:成立越南乾龍〈Càng Long, Việt Nam〉禪堂之決定

前此,兩位掌門師父贊同准予越南乾龍〈Càng Long, Việt Nam〉門生成立行禪小組實行禪定活動以便逐漸定形,至今已歷經考驗,同時維持發展,再開修學班,齊聚足夠門生來成立新禪堂。

今,兩位掌門師父照准在下述地址,正式成立乾龍〈Càng Long〉禪堂:ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS