Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

2019年8月14日
通 告
提要:越南豐州〈Phong Châu〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年9月份在越南豐州〈Phong Châu〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

地址: lô BT 02-07, 08 khu đô thị ven sông Tắc, thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang – T. Khánh Hòa - Việt Nam
導師: 阮良德〈Nguyễn Lương Đức〉, 阮氏翠娥〈Nguyễn Thị Thúy Nga〉
阮文魁〈Nguyễn Văn Khôi〉, 高蘇文〈Cao Tô Văn〉
連絡: 林明向〈Lâm Minh Hướng〉
電話: (+84) 0905 582 888
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年9月16日至星期六,9月21日。

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年9月22日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive