Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phong Điền tại Việt Nam.

通 告
提要:照准在越南豐田〈Phong Điền, Việt Nam〉成立行禪小組

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在越南豐田〈Phong Điền, Việt Nam〉下述地址成立行禪小組進行修習活動:

地址: Số 244 ấp Trường Khương A , xã Trường Long, Huyện Phong Điền TP Cần Thơ, Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Montreal.

通 告
提要:委任蒙特利爾〈Montreal〉禪堂執委會之決定

依兩位掌門師父教導,任何門生晉升導師級時,都要發願具備隨時奉 事微妙法行禪法門之心,當得到師父委派時,該門生有責任到各處弘法。 因此, Cha Soy Phiv導師要候命隨時依本法門之須要而效力,從今開始Soy導師沒有足夠時間完成禪長任務,所以要移交予新堂長來代替。

目的旨在蒙特利爾〈Montreal〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓蒙特利爾門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

2019年10月22日
通 告
提要:在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年12月份在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

2019年10月22日
通 告
提要:在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年12月份在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

2019年10月17日
通 告
提要:越南昇龍〈Thăng Long, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年111月份在越南昇龍〈Thăng Long, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

2019年10月17日
通 告
提要:卡巴瑪塔〈Cabramatta〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年11月和12月份在澳洲卡巴瑪塔〈Cabramatta〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

地址: 33 Dale Street, Fairfield, NSW 2165, Australia

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS