Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

2019年11月04日
通 告
提要:在美國佛羅里達州聖比得堡舉辦第1、 2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,
2019年11月份,美國佛羅里達州聖比得堡〈St. Petersburg, Florida, U.S.A〉將舉辦第1、 2和3級微妙法行禪法門課程的時間表。

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS