Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

通 告
提要:委任海陽〈Hải Dương〉禪堂執委會之決定

目的旨在海陽〈Hải Dương〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓海陽門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

兩位掌門師父決定委任禪堂執委會,並檢附海陽〈Hải Dương〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS