Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

2019年05月17日
通 告
提要:越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年06月份在越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
導師: 戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉、黃孝進〈Huỳnh Hiếu Tiến〉
連絡: 陳紹興〈Trần Thiệu Hưng〉
電話: +84-(0)908 023 988
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
星期一,2019年06月17日至星期六,2019年06月22日。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive