Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

2019年5月19日
通 告
提要:越南福門〈Hóc Môn〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年6月份在越南福門〈Hóc Môn〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 29/8R Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thời Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, VietNam
導師: 勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 勞一君〈Lao Nhất Quân〉
電話: +84 (090) 2333525
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年6月24日至星期六,6月29日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive