Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

2019年5月14日
通 告
提要:頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年8月份在頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: số A9 Lô E Đồi Ngọc tước, Phường Thắng tam,
TP. Vũng tàu, Việt Nam
導師: 阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài 譯音〉
連絡: 范氏白水〈Phạm Thị Bạch Thủy 譯音〉
電話: +84 326.651 565
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年8月11日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive