Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Rạch Giá 2, Việt Nam.

2019年5月11日
通 告
提要:越南迪石2〈Rạch Giá 2〉禪堂舉辦第3級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年6月份在迪石2〈Rạch Giá 2 〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
導師: 阮良德〈Nguyễn Lương Đức〉
連絡: 黃玉雪〈Huỳnh ngọc Tuyết〉
電話: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年6月30日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive