Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

2019年5月11日
通 告
提要:越南廣安〈Quảng Yên〉舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年7月份在越南廣安〈Quảng Yên〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: Số 112, Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Yên,
thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
導師: 阮良德〈Nguyễn Lương Đức〉
連絡: 范文俊〈Phạm Văn Tuấn 譯音〉
電話: (84) 033 845-3904
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年7月21日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive