Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburg, Florida.

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Contact: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, Jan 14th to Saturday, Jan 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Date: 

Monday, January 14, 2019 - 00:00 to Saturday, January 19, 2019 - 00:00

Location: 

11100 66th St. N. #19, Largo, FL 33773, USA
United States
US

Monthly archive