December 2018

Chấp Thuận thành lập thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

通 告
提要:成立越南新和東〈Tân Hòa Đông, Việt Nam〉禪堂之決定

前此,兩位掌門師父贊同准予越南新和東〈Tân Hòa Đông, Việt Nam〉門生成立行禪小組實行禪定活動以便逐漸定形,至今已歷經考驗,同時維持發展,再開修學班,齊聚足夠門生來成立新禪堂。

今,兩位掌門師父照准在下述地址,正式成立新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂: 360/17/11 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam

兩位掌門師父照准依請願書之執委會成員如下:
堂長: 鄭惠卿(Trịnh Huệ Khanh) – 電話 84- 908752681
副堂長: 陳明泰(Trần Minh Thái) – 電話 84- 903373831
委員: 何佩珍(Hồ A Múi) , 駱富穎(Hà Thế Xong) ,
吳玉芳(Ngô Ngọc Phương) ,
裴璜禹(Bùi Hoàng Vũ) ,
范氏翠鶯(Phạm thị Thúy Oanh)

兩位掌門師父知道,禪堂一切責任都十分艱辛,然而在取得成就修學之道,這是精神生活,也是事奉世間的功能。兩位掌門師父祝福新和東禪堂門生取得許多功德。

安那罕〈Anheim〉,2018年12月23日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hà Nội.

通 告
提要:委任何內〈Hà Nội〉禪堂執委會之決定

目的旨在何內〈Hà Nội〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓何內門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

兩位掌門師父決定委任禪堂執委會,並檢附何內〈Hà Nội〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

堂長: 范輝煌〈Phạm Huy Hoàng〉
副堂長: 阮忠專〈Nguyễn Trung Chuyên〉
范鴻生〈Phạm Hồng Sinh〉
范玉梨〈Phạm Ngọc Lê〉
杜日明〈Đỗ Nhật Minh〉
黎惟定〈Lê Duy Định〉

兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2018年12月23日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phước Vân tại Việt Nam

通 告
提要:照准在越南福雲〈Phước Vân, Việt Nam〉成立行禪小組

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在越南福雲〈Phước Vân, Việt Nam〉下述地址成立行禪小組進行修習活動:

地址: 168B ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, Việt Nam

行禪小組執委會:
組長: 陳明泰(Trần Minh Thái) – 電話 84- 903373831
副組長: 鄭惠卿(Trịnh Huệ Khanh) – 電話 84- 908752681
委員: 范阮登惟(Phạm Nguyễn Đăng Duy) ,
吳玉芳(Ngô Ngọc Phương) ,
范氏翠鶯(Phạm thị Thúy Oanh)

起始發心建立之一切作業,將是微妙法行禪福雲〈Phước Vân〉未來發展的因素。兩位掌門師父祝福福雲全體門生組織良好,在修習之道建立眾多功德。

安那罕〈Anheim〉,2018年12月23日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Level 1& 2 at Hải Dương, Vietnam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at Hải Dương, Viet Nam.

Instructor: Nguyen Luong Duc
Assistant Instructor: Nguyen Thi Thuy Nga, Vo Ngoc Minh, Nguyen Thi Chuc

Contact: Phạm Thị Hậu
Phone: (84) 091-515-1 619
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 7 to Saturday, January 12, 2019.

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

2018年10月07日
通 告
提要:在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年元月份在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: Khu Tuần Mây – thôn Vũ Xá – Xã Thượng Vũ,
huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
導師: 阮良德〈Nguyễn Lương Đức〉
助理導師: 阮氏翠娥〈Nguyễn Thị Thúy Nga〉, 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉, 阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
連絡: 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
電話: (84) 091-515-1 619
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年元月07日至星期六,2019年元月12日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Quyết định đổi tên Thiền đường Vũng Tàu & bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng Thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định đổi tên Thiền đường Vũng Tàu & bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng Thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vũng Tàu. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vũng Tàu phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Vũng Tàu, đổi tên Thiền đường Vũng Tàu thành tên mới:
Thiền Đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu.
Địa chỉ: A9 Lô E Đồi Ngọc tước, Phường Thắng Tam
Vũng tàu, Việt Nam

Chấp Thuận thành lập thiền đường Fairfield, Australia.

通 告
提要:照准成立澳大利亞新南威爾士
〈Fairfield, Australia〉禪堂

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在澳大利亞新南威爾士〈Fairfield, Australia〉下述地址成立禪堂進行修習活動:
地址: 38 Wolseley St., Fairfield, NSW 2165, Australia

執委會成員名冊如下:
堂長: 阮氏天香〈Nguyễn Thị Thiên Hương〉
副堂長(內務): 葉菁煌〈Diệp Thanh Hoàng〉
副堂長(外務): 裴光孝〈Bùi Quang Hiếu〉
秘書: 阮慈孝幸〈Nguyễn Từ Hiếu Hạnh〉
司庫: 阮氏明月〈Nguyễn Thị Minh Nguyệt〉

起始發心建立之一切作業,將是微妙法行禪新南威爾士〈Fairfield〉未來發展的因素。兩位掌門師父祝福美奈全體門生組織良好,在修習之道建立眾多功德。

安那罕〈Anheim〉,2018年12月21日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Level 1 & 2 and 3 at Kuching, Sarawak meditation group, Malaysia.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 &2 and 3 classes in January 2019 at Kuching, Sarawak, Malaysia.

Instructors: Chan Jan Kow, Chow Keng Chee

Contact: Chan Nan Rong or Pan Ya Shun
Phone: +60 178 975 761 or +60 168 105 966
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 07th to Saturday, January 12th, 2018.
Level 3: Sunday, January 06th, 2018.

Undefined

Pages

Monthly archive