Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

通 告
提要:在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址: km số 6 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
​tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
​導師:​阮氏祝〈Phạm Thị Hậu〉
​范氏后〈Nguyễn Thị Chúc〉
​助理導師:​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​連絡: ​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​電話: ​(84) 098-559-2688
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月22日至星期六,2022年8月27日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Trung Tâm Phó Thiền đường Hải Dương

通 告
提要:委任越南海陽〈Hải Dương〉禪堂新堂長及副堂長之決定

​依兩位掌門師父教導,任何門生晉升導師級時,都要發願具備隨時奉 事微妙法行禪法門之心,當得到師父委派時,該門生有責任到各處弘法。 因此,阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉導師要候命隨時依本法門之須要而效力,從今開始楊導師沒有足夠時間完成禪長任務,所以要移交予新堂長來代替。

​兩位掌門師父決定委任禪堂堂長,副堂長,並檢附海陽〈Hải Dương〉禪堂門生於2022年6月27日所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

​堂長:​黃文格〈Hoàng Văn Cách〉​電話:098 4045166
​副堂長:​阮氏春〈Nguyễn Thị Xuân〉​電話:098 3056423
​鄧氏妲〈Đặng Thị Hằng〉​電話:098 6312380

​兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2022年6月28日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

通 告
提要:在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年08月份在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
​tỉnh Hải Dương, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉, 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
​助理導師:​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​連絡:​阮有甲〈Nguyễn Hữu Giáp〉
​電話:​(84) 091-515-1 619
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年08月08日至星期六,2022年08月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Boston

通 告
提要:委任波士頓〈Boston〉禪堂新堂長、執委會之決定

​目的旨在波士頓〈Boston〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓波士頓門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

​兩位掌門師父決定委任禪堂新堂長、執委會,並檢附波士頓〈Boston〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

​堂長: ​Duc Tran​Tel: 617-266-5234
​副堂長:​Irene Tran​Tel: 617-894-5658
​Paul Lu​Tel: 617-407-2188
​Huy Nguyen​Tel: 857-284-2611
​Wan Wu​Tel: 617-594-3821
​委員:​陳福林〈Johnson Tran〉​Tel: 617-733-7323
​秘書:​Thiet Ha​Tel: 617-947-9703

​兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2022年06月25日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

通 告
提要:在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​495 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc
​quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
​​范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
​助理導師:​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​連絡:​范輝煌〈Phạm Huy Hoàng〉
​電話:​(84) 098-354-4360
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月01日至星期六,8月06日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS