Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Houston, USA.

2020年02月22日
通 告
提要:在美國休士頓〈Houston, USA〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年5月份在美國休士頓〈Houston, USA〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

地址: 15000 BELLAIRE , SUITE J1
HOUSTON TX 77083

Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An F3

通 告
提要:委任越南新福門F3〈Tân An F3〉禪堂堂長及執委會之決定

目的旨在越南新安〈Tân An〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓新安F3門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

兩位掌門師父決定委任禪堂堂長,副堂長,執委會委員,並檢附
新安F3〈Tân An F3〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

2020年2月03日
通 告
提要:在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂
舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年02月份在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: số nhà 40/31 Đường Nguyễn Thông, P. 3,
TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS