Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburng, Florida.

Address: 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Contact: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, Jan 14th to Saturday, Jan 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Divine Dharma Meditation Headquarters
tháng 1 năm 2019 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Địa chỉ : 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Giảng Huấn: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Liên lạc: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 cho đến thứ Bảy, 19 tháng 1 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive