Dasira Narada Copyrights - Nguồn Gốc Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Dasira Narada Copyrights - Nguồn Gốc Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

(The origin of Divine Dharma Meditation)

Hình Ảnh Các Bậc Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera & Sự Hiện Diện Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

(Photos of The Predecessors Related to The Second Founder Master Narada Mahathera & The Presence of Divine Dharma Meditation)

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada- Hình Ảnh Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada- Hình Ảnh Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải , Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải và Nơi Thờ Phượng

Dasira Narada - Lớp học Vi Diệu Pháp Hành Thiền Của Thầy Nguyễn Đức Thuận Ở Việt Nam Trong Những Năm Đầu Tiên

(Dasira Narada - The Master Nguyen Duc Thuan's D.D.M classes in Viet Nam in the early stage)

Monthly archive